Σωμαράκης Στυλιανός

Πληροφορίες επικοινωνίας

+30 2810 337832
somarak@hcmr.gr

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Βιολογία ιχθύων: Ανάπτυξη, ηλικία και αύξηση. Συστηματική αβγών, ιχθυονυμφών, ιχθυδίων και ενηλίκων. Αναπαραγωγή (πρότυπα ανάπτυξης ωοκυττάρων, γονιμότητα, συχνότητα ωοτοκίας)
  • Οικολογία ιχθύων και ζωοπλαγκτού – Αλιευτική Ωκεανογραφία: Κατανομή και αφθονία. Δομή και ποικιλότητα συναθροίσεων. Επίδραση ωκεανογραφικών και κλιματικών αλλαγών. Στρατηγικές ιστοριών ζωής
  • Αλιευτική Επιστήμη: Συλλογή, διαχείριση και ανάλυση αλιευτικών δεδομένων. Δυναμική ιχθυοπληθυσμών και εκτίμηση ιχθυοαποθεμάτων. Επίδραση Αλιείας στα οικοσυστήματα. Βιολογικές και κοινωνικοοικονομικές συνιστώσες της Αλιείας.