Πολιτική Ποιότητας ΔΠΜΣ

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Βιολογίας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εστιάζει στη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου.

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Βιολογίας δημοσιοποιείται και διαχέεται στα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτήτριες/φοιτητές του να την εφαρμόζουν και να λογοδοτούν με βάση αυτή.

Το Τμήμα Βιολογίας δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία προωθεί την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών, τους στόχους και τα αντικείμενα αυτών, υλοποιεί τους στόχους των προγραμμάτων σπουδών, καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξης των στόχων, εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή τους.

Το Τμήμα Βιολογίας οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα σπουδών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης του Τμήματος Βιολογίας. Στο Τμήμα Βιολογίας, όπως προβλέπεται και από την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΠΚ), η διασύνδεση διδασκαλίας και έρευνας, η σύνδεση ερευνητικών και εκπαιδευτικών στόχων με τις κοινωνικές ανάγκες και η προβολή των επιτευγμάτων και της προόδου συνιστούν δράσεις ιδιαίτερης σημασίας για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Βιολογίας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΠΜΣ) προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:

  • την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΜΣ)
  • την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης του επιπέδου 7,
  • την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου στο ΠΜΣ
  • την καταλληλότητα των προσόντων και τη διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού για το ΠΜΣ
  • τη σύνταξη, εφαρμογή και παρακολούθηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη για τη βελτίωση του ΠΜΣ,
  • το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
  • την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών (διοικητικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας κ.λπ.) για το ΠΜΣ
  • την αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του ΠΜΣ από οποιαδήποτε πηγή
  • τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας για το ΠΜΣ με τη συνεργασία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.