Λαμπαδαρίου Νίκος

Πληροφορίες επικοινωνίας

+30 2810 337849
nlamp@hcmr.gr

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη της οικολογίας και της βιοποικιλότητας των βενθικών κοινοτήτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο μελέτη του μειοβένθους και των θαλάσσιων νηματωδών που απαντώνται σε οικοσυστήματα της βαθιάς θάλασσας. Χρησιμοποιώντας μια οικοσυστημική προσέγγιση (βιογεωχημεία, κύκλος του άνθρακα στα θαλάσσια ιζήματα, μικροβιολογία κλπ.) προσπαθώ να εξάγω συμπεράσματα για τα βενθικά οικοσυστήματα μελετώντας τις σχέσεις μεταξύ επιφανειακής παραγωγικότητας και βενθικών κοινοτήτων σε διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίμακες. Πιο πρόσφατα, η έρευνά μου επεκτάθηκε ώστε να συμπεριλαμβάνει επίσης την μελέτη της κατανομής των βενθικών οργανισμών σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα, τις επιπτώσεις των ανθρωπογενών και κλιματικών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη σχέση μεταξύ βιοποικιλότητας και λειτουργίας των οικοσυστημάτων. Άλλα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ταξινόμηση των μειοβενθικών οργανισμών και ιδιαίτερα των νηματωδών, τις επιπτώσεις της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και τη χρήση ειδικών στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση οικολογικών δεδομένων.