Εκπαίδευση

Οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνητές του ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε.. Με γνώμονα την ποιότητα, τη συνάφεια, τη συμπληρωματικότητα και τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ., συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων, Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.