Αρχική

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) οργανώνουν και λειτουργούν το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Περιβαλλοντική Βιολογία  (Aριθ. ΦEK 1789/21-05-18).

    Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και της έρευνας στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι προσανατολισμένο στη μελέτη κρίσιμων σύγχρονων θεμάτων που αφορούν τα οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και τους βιολογικούς πόρους τόσο στο θαλάσσιο όσο και στο χερσαίο περιβάλλον. To πρόγραμμα σπουδών προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες σύγχρονες (state-of-the-art) γνώσεις και δεξιότητες σε σημαντικούς τομείς της περιβαλλοντικής έρευνας που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών, της οικολογίας και της βιωσιμότητας της αλιείας και της διατήρηση της βιοποικιλότητας, η σπουδαιότητα των οποίων είναι εξαιρετικά σημαντική για τη χώρα μας.  

Για τον σκοπό αυτό το Π.Μ.Σ. έχει διαμορφώσει μια σειρά από προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους νέους μας συνεργάτες μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, όπως:

  • Συνεργασία φορέων με σημαντική επιστημονική παραγωγή (Τμήμα Βιολογίας, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών),
  • Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ερευνητική - εργαστηριακή υποδομή των τριών συνεργαζόμενων φορέων,
  • Ερευνητικά προγράμματα και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο,
  • Εξειδίκευση και ευρύτητα
  • Επιδίωξη της αριστείας

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα .

Το Δ.Π.Μ.Σ. "Περιβαλλοντική Βιολογία" δεν έχει δίδακτρα

Οι δαπάνες για την εκτέλεση της διεξαγόμενης έρευνας στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής Διατριβής καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και από ανταγωνιστικά προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας που διεκδικούν και υλοποιούν τα μέλη Δ.Ε.Π. και οι Ερευνητές που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.. 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διατριβής δύναται οι Μ.Φ. να καλύπτονται οικονομικά από χρηματοδοτούμενα προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας στα οποία συμμετέχουν.

Το Δ.Π.Μ.Σ. ενθαρρύνει τους Μ.Φ. να επιτύχουν εξωτερική χρηματοδότηση των σπουδών τους από διάφορα Ιδρύματα που χορηγούν υποτροφίες καθώς και από τα συνεργαζόμενα Ερευνητικά Ινστιτούτα.