Γενικά Στοιχεία Δ.Π.Μ.Σ

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) οργανώνουν και λειτουργούν το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Περιβαλλοντική Βιολογία  (Aριθ. ΦEK 1789/21-05-18).

    Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και της έρευνας στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι προσανατολισμένο στη μελέτη κρίσιμων σύγχρονων θεμάτων που αφορούν τα οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και τους βιολογικούς πόρους τόσο στο θαλάσσιο όσο και στο χερσαίο περιβάλλον. To πρόγραμμα σπουδών προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες σύγχρονες (state-of-the-art) γνώσεις και δεξιότητες σε σημαντικούς τομείς της περιβαλλοντικής έρευνας που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης των υδατοκαλλιεργειών, της οικολογίας και της βιωσιμότητας της αλιείας και της διατήρηση της βιοποικιλότητας, η σπουδαιότητα των οποίων είναι εξαιρετικά σημαντική για τη χώρα μας.  

Για τον σκοπό αυτό το Π.Μ.Σ. έχει διαμορφώσει μια σειρά από προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα για τους νέους μας συνεργάτες μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, όπως:

  • Συνεργασία φορέων με σημαντική επιστημονική παραγωγή (Τμήμα Βιολογίας, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών),
  • Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ερευνητική - εργαστηριακή υποδομή των τριών συνεργαζόμενων φορέων,
  • Ερευνητικά προγράμματα και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς από την Ευρώπη και όλο τον κόσμο,
  • Εξειδίκευση και ευρύτητα
  • Επιδίωξη της αριστείας

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα .

Το Δ.Π.Μ.Σ. "Περιβαλλοντική Βιολογία" δεν έχει δίδακτρα

Οι δαπάνες για την εκτέλεση της διεξαγόμενης έρευνας στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής Διατριβής καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό και από ανταγωνιστικά προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας που διεκδικούν και υλοποιούν τα μέλη Δ.Ε.Π. και οι Ερευνητές που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ.. 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διατριβής δύναται οι Μ.Φ. να καλύπτονται οικονομικά από χρηματοδοτούμενα προγράμματα Έρευνας & Τεχνολογίας στα οποία συμμετέχουν.

Το Δ.Π.Μ.Σ. ενθαρρύνει τους Μ.Φ. να επιτύχουν εξωτερική χρηματοδότηση των σπουδών τους από διάφορα Ιδρύματα που χορηγούν υποτροφίες καθώς και από τα συνεργαζόμενα Ερευνητικά Ινστιτούτα.

Το ΠΜΣ ιδρύθηκε στην πρώτη του μορφή το 1984, πριν ακόμη υπάρξει κεντρικό θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ως «Μεταπτυχιακός κύκλος στην Χερσαία και θαλάσσια Οικολογία» πριν την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Την περίοδο των ΕΠΕΑΕΚ, εξελίχθηκε σε ένα διατμηματικό ΠΜΣ (Περιβαλλοντική Βιολογία: διαχείριση Θαλάσσιων και Χερσαίων Βιολογικών Πόρων) σε συνεργασία με το τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ, ενώ προσφάτως (2018) πήρε την σημερινή του μορφή ως διιδρυματικό ΠΜΣ με τον τίτλο «Περιβαλλοντική Βιολογία» σε σύμπραξη του Πανεπιστημίου Κρήτης (Τμ. Βιολογίας) με το ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών) και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Στην διάρκεια αυτών των 40 ετών υπήρξαν τροποποιήσεις σε λεπτομέρειες της λειτουργίας και στην έμφαση και έκταση που δίνεται σε διάφορα αντικείμενα και οι διαδικασίες επανίδρυσης λειτούργησαν ως μέσο επικαιροποίησης, βελτίωσης και αναπροσαρμογής. Ωστόσο σε όλες τις περιπτώσεις κάποια χαρακτηριστικά παρέμειναν αμετάβλητα σε όλη αυτή την διαδρομή όπως:

  • Ο πυρήνας της θεματολογίας (Οικολογία, εξέλιξη και Βιοποικιλότητα σε Χερσαία και θαλάσσια Οικοσυστήματα)
  • Η σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας, η συνεργασία με ερευνητικές δομές (ΕΛΚΕΘΕ, ΜΦΙΚ) και η πρόσβαση στις διαθέσιμες υποδομές και το προσωπικό
  • Η μη καταβολή διδάκτρων προκειμένου να μην αποθαρρυνθεί η προσέλευση καλών φοιτητών από όλη την χώρα

Για την επανίδρυση και επικαιροποίηση ακολουθήθηκε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και η επίσημη διαδικασία έγκρισης του ΠΜΣ από το Ίδρυμα, με την οποία καθορίζονται οι συμμετέχοντες, οι πηγές άντλησης πληροφοριών και τα όργανα έγκρισης του ΠΜΣ.

Το επιστημονικό πεδίο του ΠΜΣ είναι η «Περιβαλλοντική Βιολογία» και εστιάζεται σε βιολογικά φαινόμενα και διεργασίες σε μεγάλες χωρο-χρονικές κλίμακες με προσεγγίσεις τόσο βασικής όσο και εφαρμοσμένης έρευνας. Στόχος του ΠΜΣ είναι η διαμόρφωση επιστημόνων υψηλού επιπέδου που μπορούν να συνεχίσουν την σταδιοδρομία τους στον χώρο της έρευνας και εκπαίδευσης, να στελεχώσουν την δημόσια διοίκηση σε υπηρεσίες περιβάλλοντος ή ελέγχου αγροτικής παραγωγής ή υδατοκαλλιεργειών ή τον τομέα των επιχειρήσεων παραγωγής και τον μελετητικό κλάδο. Το διδακτικό προσωπικό του ΠΜΣ αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ και διδάσκοντες του τμήματος, καθώς και καταξιωμένους επισκέπτες ερευνητές από το ΕΛΚΕΘΕ και το ΜΦΙΚ. Ο προσανατολισμός του ΠΜΣ είναι ερευνητικός, και συνάδει με το στόχο οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να παρακολουθούν και να αξιολογούν πρόσφατα ερευνητικά ευρήματα και να εφαρμόζουν τεχνικές state-of-the-art για την διερεύνηση επιστημονικών ερωτημάτων ή την αντιμετώπιση προβλημάτων.