Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Κρήτης και του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ακαδ. έτους 2021-2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Απριλίου 2021

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΠΜΣ Περιβαλλοντική Βιολογία 2021_1.pdf 321.96 KB
1 Comments

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Τo Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) οργανώνουν το νέο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Περιβαλλοντική Βιολογία”.

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2021-2022 θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Περιβαλλοντική Βιολογία» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας  τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα: Βιολογικών, Χημικών, Ιατρικών και συναφών Επιστημών, απόφοιτοι Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Σχολών, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφών ειδικοτήτων.

            Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.
 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση.
 3. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.
 4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
 5. Προσωπική συνέντευξη και συνέντευξη σε 9μελή επιτροπή του ΠΜΣ.
 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του/της υποψηφίου/ας που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

 

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 11 και 12 Μαϊου 2021, διαδικτυακά. Για το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη γραμματεία μέσω e-mail.

 

Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 16 Απριλίου 2021 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr  στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη προκειμένου να επεξεργαστούν την αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται

 να συμπληρώσουν / υποβάλλουν ηλεκτρονικά  στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr

 

 1. Αίτηση συμμετοχής.
 2. Έκθεση σχετική με τα κίνητρα πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών .
 3. Δύο συστατικές επιστολές (να αναγραφούν τα ονόματα και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) των προσώπων από τα οποία  έχουν ζητηθεί οι συστατικές. Οι συστατικές θα σταλούν απευθείας από τους συντάκτες.).
 4. Μία φωτογραφία  τύπου ταυτότητας.

και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά/αρχεία

 1. Αντίγραφο πτυχίου. Στην περίπτωση που ο τίτλος δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, αλλά αναμένεται, οι υποψήφιοι  μπορούν να προσκομίσουν μόνο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους, που προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που η βεβαίωση ισοτιμίας είναι σε εκκρεμότητα οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής (επίπεδο Β2) για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής ή της Ελληνικής γλώσσας.
 5. Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα.

Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία

Τα αρχεία θα πρέπει να φέρουν τους αντίστοιχους τίτλους( Αντίγραφο πτυχίου, Αναλυτική βαθμολογία, ΔΟΑΤΑΠ, Βεβαίωση αγγλικής γλώσσας)

Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf.

Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου = 2MB.

Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων = 20MB.

Για τη Φωτογραφία

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου:  .png, .jpeg

Μέγιστο Μέγεθος: 2MB

Διαστάσεις: 200px x 200px

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος στη διεύθυνση: http://www.biology.uoc.gr/postgraduate/EnvBiol/index.htm ή μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματέα του ΠΜΣ κ.Ευφροσύνη Μπερβανάκη (bervan@uoc.gr), 2810-394402.

 

 

Υπεύθυνος του  Δ.Π.Μ.Σ. είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας Νικόλαος Πουλακάκης (poulakakis@uoc.gr), τηλ.2810-393619.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΡΙΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Α. ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Προσθήκη νέου σχολίου

HTML με περιορισμούς

 • You can embed entities.
 • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
 • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.